Các gói cấu hình âm thanh tại TRẦN HƯỞNG CAR AUDIO

20.000.000₫
💢💢💢 𝗖𝗮́𝗰 𝗴𝗼́𝗶 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮̣𝗶 #𝗧𝗥𝗔̂̀𝗡 #𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 #𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗖𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀�...

💢💢💢 𝗖𝗮́𝗰 𝗴𝗼́𝗶 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮̣𝗶 #𝗧𝗥𝗔̂̀𝗡 #𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 #𝗔𝗨𝗧𝗢

𝗖𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛:

➖𝗥𝗼𝗰𝗸𝗳𝗼𝗿𝗱 𝗙𝗼𝘀𝗴𝗮𝘁𝗲 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 
➖𝗗𝗕 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗭𝗔𝗣𝗖𝗢 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗝𝗟 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗘𝗧𝗢𝗡 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗛𝗘𝗥𝗧𝗭 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗣𝗜𝗢𝗡𝗘𝗘𝗥 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
➖𝗘𝗦𝗕 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
........

➖ 𝗕𝗲̂𝗻 𝗲𝗺 𝗽𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̆́𝗽 đ𝗮̣̆𝘁 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̀ 𝗽𝗵𝗼̂̉ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽,𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘆𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴.
➖ 𝗖𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 & 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗮̣𝗰𝗵.

𝗔𝗻𝗵 𝗲𝗺 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝘅𝗲 𝗵𝗮̃𝘆 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗯𝗲̂𝗻 𝗲𝗺 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶̀𝗻𝗵.

--------------------------------------

✔𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝟯𝘄𝗮𝘆  / 𝗛𝗶- 𝗘𝗻𝗱 
✔𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝟮 𝘄𝗮𝘆
✔️𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗦𝗵𝗼𝘄
✔𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘀𝘂𝗯 đ𝗶𝗲̣̂𝗻 & 𝗦𝘂𝗯 𝗵𝗼̛𝗶
✔𝗧𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮 𝘇𝗶𝗻 𝗣𝗹𝘂𝗴 & 𝗽𝗹𝗮𝘆
✔𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗮̂𝗺 𝗹𝘆
✔𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗗𝗦𝗣
✔𝗖𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 𝗗𝗦𝗣 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̂𝘂.

☎𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗛𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗔𝘂𝘁𝗼 : 𝟬𝟵.𝟯𝟰𝟯𝟰.𝟮𝟭𝟭𝟮  . 

----------------------------------------

#𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗰𝗮𝗿𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝗥𝗼𝗰𝗸𝗳𝗼𝗿𝗱𝗙𝗼𝘀𝗴𝗮𝘁𝗲
#𝗛𝗲𝗿𝘁𝘇𝗔𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝘇𝗮𝗽𝗰𝗼𝗔𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝗝𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝗱𝗯𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲𝗲𝗿𝗮𝘂𝗱𝗶
#𝗘𝘀𝗯𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
#𝗘𝘁𝗼𝗻𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼
#.....

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: